Unesi riječ

Domaći

dobar dan! good afternoon!  
dobar glas reputation  
dobar kao as good as  
dobar momak favorably  
dobar momak favourably  
dobar strijelac marksman  
dobar strijelac sharpshooter  
dobar tek bon appétit  
Dobar tek! Bon appetit!  
dobar tek! enjoy your meal!  
dobar ugled goodwill  
dobar za jelo edible  
dobar za piae drinkable  
dobar za piae potable  
dobar za piće drinkable  

1 2 3