Unesi riječ

Engleski rječnik

single handed jednoruk  
single handed bez pomoći  
single key protocol failure pogrješka protokola s jednim ključem  
single life pojedina osoba  
single mode fiber jednomodno vlakno  
single monetary policy jedinstvena monetarna politika  
single out izabrati  
single out izlučiti  
single out izdvojiti  
single parent samohrani roditelj  
single part pojedini dio  
single polarity istosmjerni napon  
single polarity jednosmjerni napon  
single processing system sustav za jednostruku obradbu  
single production pojedinačna proizvodnja  

1 2 3 4 5 10