Unesi riječ

Domaći

direktan, izravan; pravac direct(e); directement  
direktor, ravnatelj directeur(trice)  

Francuski rječnik

direct(e); directement direktan, izravan; pravac  
directeur(école) ravnatelj škole  
directeur(trice) direktor, ravnatelj  
direction rukovodstvo, uprava  
direction; sens smjer, pravac; direktno, izravno, odmah