Izoelektrična tačka

PH pri kome je koncentracija katjona i anjona na koje može da disosuje neko amfoterno jedinjenje jednaka i pri kome nema kretanja jona. Rastvorljivost amfoternih elektrolita na izoelektričnoj tački je najmanja.


Unos komentara
Registruj se!