... Rječnik | statistika | (lat. status stanje) prvotno: znanost o stanju u d... | Rječnik stranih riječi

statistika

(lat. status stanje) prvotno: znanost o stanju u državi izraženom u brojevima; dio sociologije kojem je zadatak, usporeðujuæi u brojevima èinjenice koje se javljaju u nekom podruèju državnog i društvenog života, izvoðenje opæih zakljuèaka iutvrðivanje uzr


Unos komentara
Registruj se!