Unesi riječ

Domaći

Bunar Objekat za lokalno snabdjevanje vodom: abisinski b., najprostiji oblik bunara na cijev a naziva se još i Nortonov b.A.B. izgrađuje se zabijanjem cijevi od kovanog gvožđa sve do podzemne vode. Dužina cijevi je promjenljiva prema dubini podzemne vode (čak 30 do 40 m ispod površine tla). Voda se crpe pumpom montiranom na gornjem dijelu cijevi iznad zemlje; arteški b., bunar za crpljenje vode iz velikih dubina (50, 100, pa i više stotina metara), koja se često nalazi pod pritiskom, tako da pri otvaranju takvog vodonosnog sloja voda sopstvenim pritiskom izbija na površinu zemlje i stvara tzv. arteški bunar. Ova voda najčešće ima sve kvalitete dobre vode za piće; kopani b., najrasprostranjeniji tip bunara koji u nas predstavlja glavni način snabdjevanja vodom za piće. To je izdašan bunar koji uvijek ima manju ili veću zalihu vode, prema veličini bunara i stanju podzemne vode. Prečnik iznosi obično oko 1 m, a dubina zavisi od položaja vodonosnog sloja. Kvalitet vode za piće zavisi od osobina podzemne vode, od položaja bunara prema okolnom terenu i od načina izgradnje samoga bunara.  
Bunardžija Stručni radnik koji se bavi izgradnjom i sanitarnim obezbjeđenjem bunara.