... Rječnik | Dämmerschaft | (njem.) stanje lake narkoze ko... | Medicinski rječnik
Unesi riječ

Domaći

Dämmerschaft (njem.) stanje lake narkoze koje nastaje poslije pokožne injekcije morfina i skopolamina u kome osoba reaguje na bol, ali se ovoga ne sjeća poslije buđenja. Ovo stanje najčešće se izaziva radi otklanjanja bolova u toku porođaja.  
Danlosov sindrom V. syndromaEhlers-Danlosov  
Darierova bolest V. v dyskeratosis follicularis vegetans;  
Darrowljev rastvor Sterilan vodeni rastvor kalijum-hlorida, natrijum-hlorida i natrijum-laktata. Prema U.S.P., svakih 10 ml ovoga rastvora mora da sadrži 240-28o mg kalijum-hlorida, 380-420 mg natrijum-hlorida i 550-630 mg natrijum-laktata. Služi za nadoknađivanje izgubljene tečnosti i elektrolita. Daje se potkožno ili intravenski, u količinama od 40 do 100 ml na kilogram tjelesne težine.  
Dartonski omotač V. tunica dartos  
Dartos V. tunica dartos  
Daruvarska Banja Kupalište koje se nalazi kraj Daruvara, u dolini rijeke Toplice, na 156 m n.v. Njen klimat djeluje sedativno. Više izvora (temperature; 37o, 40o, 48o, 50o c) slabo minerelisane vode (0,5708 i 0,5438 g ‰); sem ove akratoterme ima i ljekovito blato. Voda se koristi za piće, kupanje i ispiranje, takođe i blato u uređenom kupatilu. U ovoj banji liječe se hronična reumatička oboljenja zglobova i mišića, neulralgije, hornične bolesti ženskih polnih organa, urički artritis (giht). Banja je i odmaralište, oporavilište i ljetovalište.  
Darvinizam Pravac biološkog evolucionizma koji se razvio iz orignalne Darvinove teroije i koji je, u osnovi, selekcionizam. Po Darvinovoj teoriji, evolucija živog svijeta se zansniva: (1) na tendenciji živih bića da se razmnožavajuju u geometrijskoj progresiji; (2) na nemogućnosti da opstanu svi potomci, što se ogleda u održavanju broja individua svake organske vrste u izvjesnim granicama; (3) na borbi za opstanak u okviru svake vrste usljed prekomjernog razmnožavanja koja je boba metafora, rijetko krvav boj; (4) na variranju organizma svih vrsta u raznim pravcima, (5) na prirodnom odabiranju (u koje ulazi i polno odabiranje), koje se vrši u borbi za opstanak, u kojoj se održavaju one varijante koje slučajno odgovaraju uslovima za život odnosno promjenama uslova u spoljašnjoj sredini, na čemu se zasniva prilagođenost organizama. V. adaptacija, varijanta, evolucija, lamarkizam, teorija, antogeneza, selekcija.  
Datura Stramonium Tatula, lišće ove biljke (folia Stramonii) sadrži alkaloide atropin i skopolamin. Upotrebljava se u obliku praška za kađenje ili u obliku cigareta protiv napada bronhijalne astme. Danas, praktično, napušten lijek.  
Dauglasova duplja V. cavum Douglasi  
Davalac Osoba od koje se uzia krv, tkivo ili dio organa za transplantaciju drugoj osobi (homotranplantacija), npr. krv, kost, koža, rožnjača itd.; d. krvi, osoba koja daje svoju krv za direktnu ili indirektnu transfuziju krvi. V. dobrovoljni d.k.; dobrovoljni d.k. sooba koja dobrovoljno, uz materijalnu nagradu ili bez nje, pristaje da daje svoju krvu za direktnu ili indirektnu transfuziju primaocu. D. k. mora da bude dobrog zdravstvenog stanja i da ne boluje od bolesti koje bi se mogle prenijeti transfuzijom na primaoca (sifilis, malarija, tuberkuloza, infektivne bolesti itd.). V. transfusio.  
Davljenje V. submersio  

1 2