Unesi riječ

Domaći

Mega- U slož. označava da je nešto veliko. Sin. megal-.  
Megacolon Megakolon. Proširenje zjapa debelog crijeva jačeg stepena koje je obično praćeno hipetrofijom zida crijeva, povećanjem dužine crijeva i izduženjem mezokolona; m. infantile, v. Hirschprunogova bolest (pod bolest).  
Megakariocit Ćelija kostne srži od čije protoplazme fragmentisanjem postaju trombociti.  
Megalo- V. mega  
Megaloacrija V. acromegalia  
Megaloblast Ćelija prethodnica megalocita. Nalazi se u velikom broju u kostnoj srži u toku megaloblastnih anemija (perniciozna anemija i druge anemije). Prema odsustvu ili prisustvu hemoglobina u njima, m. se dijele na rane, intermedijarne i pozne (koji sadrže normalne količine hemoglobina).  
Megalocit Patološka crvena krvna zrnca, koja se javljaju naročito u pernicizonoj anemiji. M. su veći od normocita (9-2 µ), ovalnog su oblika i potpuno zasićeni hemoglobinom  
Megalocornea Megalokorneja, uvećana rožnjača. Može se javiti izolovano, kao urođena anomalija rožnjače, ili u toku nekog oboljenja oka (glaucoma congenitum, myopia).  
Megalomania Megalomanija, sumanuta ideja veličine.  
Megalosplenia V. splenomegalia