Unesi riječ

Domaći

maestral (tal. maestrale)sjeverozapadni vjetar koji puše na Jadranskom i Sredozemnom moru  
MAESTRAL jugozapadni, zapadniili sjeverozapadni vjetar dužhrvatskoga primorja. Puše jednoličnombrzinom (bez mahova) u toplom dijelu godine kao posljedica razlike tlakaizmeđu zapada (anticiklona u području azorskogmaksimuma) i istoka (polje niskogtlaka).  
maestro (tal. maestro, lat.magister) majstor, uèitelj,umjetnik, osobito: veliki majstor u stvaranju glazbenih djela, uèitelj glazbe; veliki umjetnik u šahu; gospodin, gospodar,pretpostavljeni  
mafija (tal. Mafia, Maffia)tajno razbojnièko i pljaèkaško društvo na Siciliji, postoji od 1860.; pren. opasno društvo, udruga ljudi sopasnim ciljevima  
mag (grè. magos, lat. magus) staroperzijski obožavatelj vatre, osobito njegovi sveæenici, koji su bili zvjezdoznanci i tumaèi snova; istoènjaèki mudrac koji prijevaru i praznovjerje iskorištava u vradžbine i èarolije; žrec, vraè, èarobnjak  
magal slitina (legura)magnezija i aluminija  
maganja (tal. magagna) mana,nedostatak  
MAGARA Cod davnine kod mnogih naroda simbol spolne požude i razvratnosti. Zato suga često upotrebljavali usvrhu kažnjavanja ljudi zbog raznih seksualnih prestupa. Još u nekimstarogrčkim gradovima vladao je običaj da nevjernu ženu stave na M. i tako je provedu kr  
magarac (ar. homar) zool.poznata domaæa životinja, sisavac iz porodice konja; osao, tovar  
magaza (tur.) skladište;duæan, prodavaonica  
magazin (ar. mahhazin, fr.magazin, tal.magazzino) stovarište, skladište, spremište za robu; žitnica, ambar; voj. spremišteubojitog materijala; ležište za metke u pušci; duæan, trgovina robom naveliko; struèni èasopis, zbornik  
magazinaža (fr. magasinage)trg. vrijeme stajanja robe u spremištu, magazinu; magazinska taksa, ležarina; smještaj robe umagazin, u stovarište, u skladište  
magaziner (tal. magazziniere)upravitelj,nadzornik magazina (stovarišta, skladišta)  
magazinirati smjestiti (ili:smještati) u magazin (ili: u skladište, u stovarište)  
magazinska puška voj. puška s magazinom ispod cijevi u koji stane više metaka (od 3 do 10), brzometka  

1 2 3 4 5 49