Unesi riječ

Domaći

maturant (lat. maturaredozrijevati, maturans) uèenik završnog razreda srednje škole koji æe polagati viši teèajni ispit (maturu)  
maturativan (lat. maturativus) sazrijevan, koji pomaže sazrijevanje, gnojenje  
maturirati (lat. maturare)dovesti do zrelosti, uèinitizrelim; zreti, dozrijeti, sazrijeti;položiti ispit zrelosti u srednjojškoli; ubrzati, brzo izvesti, požuritinešto; prav. zahtijevati da se ubrzadonošenje rješenja  
maturitet (lat. maturitas)zrelost, dozrelost, dosljednost; osobito: ispit zrelosti u srednjoj školi, viši teèajni ispit (matura)  
matutina (lat. matutina se.hora) u Kat. crkvi: jutarnja služba Božja  
mauzerka voj. brzometna puška,brzometkakalibra 7,9 mm i s najveæim dometom do 4000 m (nazvana po pronalazaèima Wilhelmui Paulu Mauseru)  
mauzolej (grè. Mausoleion,lat. Mausoleum) divan nadgrobni spomenik, raskošno ukrašena grobnica, vladarska grobnica; naziv po spomeniku koji je kraljica Artemizija podigla, u Halikarnasu, svom mužuMausolu, karijskom kralju (377353 pr. n. e.),i koji je bio ukrašen k  
mazohizam izopaèena spolnastrast kojase sastoji u tome što neka muška ili ženska osoba osjeæa poveæan spolni nagon i uživanjeako joj osoba suprotnog spola zadaje tjelesne bolove, npr. ako je tuèe,štipa, grize i si.; ova izopaèenost nazvana je po njem. piscu Leopold  
mazurka (rus., polj. mazurek) poljski narodni ples u troèetvrtinskom taktu, veoma živ ples (nazvan po Mazurima, stanovnicima nekadašnjevojvodine Mazovije)  
mazut (rus. mazut) ostatakod destilacijepetroleja, tekuæe gorivo  
maæuška (rus. matuška)majèica, mamica  
maðarizacija pomaðarivanje,nasilno pretvaranje u Maðarenemaðarskog stanovništva, osobito slavenskog  
Maðarorsag (mað. Magyarorszag)maðarski naziv bivšeKraljevine Ugarske  
Maðenta (tal. Magenta) 1.grad u gornjoj Italiji gdje su, 4. lipnja 1859., Francuzi iPijemontezi pobijedili austrijsku vojsku; 2. maðenta vrsta crvene anilinske boje  
maðionièar (grè. magos, lat.magus) vraè, èarobnjak,umjetnik u izvoðenju tobožnjih natprirodnihpojava koje su, zapravo, vješteprijevare i laži  

1 46 47 48 49