Unesi riječ

Domaći

magistrat (lat. magistratus) sudski (ili: policijski) službenik; opæinski sud, opæinsko vijeæe, opæina  
MAGLA vrlo sitne vodenekapljice ili sićušni ledeni kristali u prizemnom sloju troposfere koji lebde u zraku ismanjuju vidljivost na manje od 1 km. Ako je horizontalna vidljivost veća od 1 kmriječ je o sumaglici. Snižavanje temperature zraka uvjetuje veći broj ledenihkristala, a pri temperaturi nižoj od -45 °C magla se sastoji samo od ledenihkristala, pa je to ledena magla.  
MAGMA V. v VULKAN  
MAGMATSKE (ERUPTIVNE)STIJENE stijene nastale hlađenjem i skrućivanjem magme unutar Zemljine kore i lave na površini Zemlje.  
magnet (grè. magnetislithos, Magnes lithos) ili prirodni magnet, mineral koji ima svojstvoprivlaèenja i držanja željeznih tijela (nazvan po gradu Magneziji, gdje su ga stari Grci prvi put našli); umjetnimagnet onaj koji se dobije kad se komad èelika prevlaci u j  
magnetièan (grè., lat.magneticus) koji ima privlaènu silu magneta; pren. neodoljivo privlaèan, neodoljiv; usp. magnetski  
magnetit (grè. Magnes, inastavak ites) željezna rudaèa (Fe3O4) na kojoj je prvo primijeæenomagnetno svojstvo privlaèenja  
magnetizam (grè. Magnes lithos)svojstvo odreðenih tijela, željezne rude, da privlaèe i drže druga tijela u kojima ima željeza; prirodna sila èije se djelovanje oèituje u tankim pojavama privlaèenja (i odbijanja);nauk o magnetnim pojavama; životinjski magnetizam magn  
magnetizer (fr. magnetiseur) onajkoji pomoæuživotinjskog magnetizma hoæe lijeèiti, onaj koji hipnotizira  
magnetizirati (lat. magnetizare) 1. dati jednom tijelu magnetnu silu; 2. po metodilijeènika Mesmera, trljanjem ili pravilnimkretanjem ruke i dodirivanjem(manipulacijom) probuditi u ljudskomtijelu skrivene sile i na taj naèinlijeèiti bolesti; 3. dovesti nekoga u stanje  
magnetizmomanija (grè. Magnes magnet, mania pomama,ludilo) med. bolest govorenja u snu  
magnetni (grè. magnetikos) kojiima privlaènusilu magneta; magnetna igla iglakoja zauzima smjer sjeverjug, igla kojazauzima smjer magnetnog podnevnika(ili: meridijana); magnetnaindukcija v. magnetoindukcija;magnetno lijeèenje primjenaživotinjskog magnetizma u lijeè  
magneto (grè. Magnes)predmetak u složenicama saznaèenjem: magnet, magnetni  
magnetoelektricitet (grè. Magnes, elektron) fiz. elektrièna struja koja je izazvana pomoæu magneta  
magnetofon (grè. Magnes, foneglas) ureðaj koji bilježigovor na vrpcu prevuèenu željeznim prahom,tako da se zvuk na nju prenosi elektromagnetnim putem  

1 2 3 4 5 49