Unesi riječ

Domaći

magnetograf (grè. Magnes, grafo pišem) magnetometar koji automatski bilježi velièinu zemnomagnetnih varijacija (ako bilježi deklinaciju =deklinograf, ako bilježi inklinaciju = inklinograf)  
magnetoindukcija (grè. Magnes, lat. inductio) fiz.izazivanje elektriène struje pomoæu relativnog kretanjaelektriènog vodièa i magneta  
magnetokemija (grè. Magnes, chemeia) grana fizikalnekemije koja prouèava vezu magnetnih i dijamagnetnih svojstava kemijskih elemenata s njihovimkemijskim svojstvima  
magnetologija (grè. Magnes, logia)dio fizikekoji prouèava magnet i magnetizam  
magnetometar (grè. Magnes, metron mjerilo, mjera) instrument za toènoodreðivanje magnetne deklinacije i zamjerenje jaèine Zemljinog magnetizma; naprava kojom se sigurno i brzo ispituje sadržaj Zemljine kore u svrhuotkrivanja nalazišta bogatih rudaèom i naftom  
magnetopat (grè. Magnes, pathos bol) v. magnetizer  
magnetoskop (grè.) ureðaj za registraciju i reprodukciju televizijskog programa na magnetnoj vrpci  
magnetoterapija (grè. Magnes, therapeo lijeèim) med.lijeèenje živèanih bolestiputem životinjskog magnetizma, osnovano nadjelovanju sugestije  
magnetski (grè. Magnes) v. magnetni  
MAGNETSKI OTKLON (DEKLINACIJA) kutkoji magnetska igla zatvara s meridijanom, amože biti istočni i zapadni. Vrijednost otklona različita je za pojedina mjesta na Zemlji, a mijenja setijekom vremena i za isto mjesto, što je posljedica pomicanja magnetskih polova.  
MAGNETSKI POL na Zemlji označava mjesto prema kojemu se usmjerava magnetska igla na kompasu. Magnetski se polovi ne poklapaju s geografskim polovima, ali su dostatno blizu dasluže u orijentaciji pomoću kompasa na najvećem dijelu Zemlje (osim upolarnim krajevima).  
magnezij (lat. magnesium) kem.element iz skupine lužina, srebrnasto bijela kovina; atomska težina 24,32, tablièni broj 12,znak Mg  
magnezit (grè. MagnesiaMagnezija, grad u Maloj Aziji) miner, bezbojan ili žuækast mineral, magnezijev karbonat; upotrebljava se za pravljenje gorke soli i magnezijeva oksida  
Magnificat èit. Magnifikat (lat.) poèetak jedne sveèane katolièke crkvene pjesme (Magnificat anima mea Dominum Velièa duša moja Gospoda)  
magnificencija (lat. magnificentia) uzvišenost,velièanstvenost, divotnost, raskošnost  

1 6 7 8 9 10 49