... Rječnik | mašinerija | (fr. machinerie)strojevi, maš... | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

mašinerija (fr. machinerie)strojevi, mašine;strojarski dijelovi; izradba strojeva; odjel u kojem se nalazi više strojeva koji svisluže istoj svrsi; osobito: sve naprave pomoæu kojih se vrše promjene napozornici; ustroj  
mašingever (njem. Maschinengewehr) voj. suvremenovatreno oružje kalibra obiène vojnièkepuške i automatskog djelovanja, prikladno za lako prenošenje s mjesta na mjesto, u minuti može izbaciti oko 600 metaka  
mašinist (fr. machiniste)rukovatelj strojem, strojar; graditelj strojeva; pov. nadzornik strojeva  
mašinizacija (grè. mechane, lat.machinanaprava) uvoðenje mašina (strojeva) u poslovanja i proizvodnju gdje se ranijeupotrebljavao fizièki rad ljudi i životinja (u obrtništvu, poljoprivredi, vojsciitd.); mehanizacija  
mašinski (fr. machine) kojise tièe strojeva, koji pripada strojevima; izraðen na stroju  
masirati (grè. masseinmijesiti, gnjeèiti, lat. massare, fr. masser) tijelo (nakon kupanja) trljati, gnjeèiti, valjati da bi se izazvao življi krvotok i dr.; usp. masaža  
masiv (fr. massif)petrografski: nepravilna eruptivna gromada; orografski: planina bez grebena;masa kristalastih škriljevaca koja može od iskona biti nepokrivena mladim formacijama, ili je bilapokrivena pa ogoljena erozijom i dislokacijama  
MASIV složena uzvisina velikih dimenzija bez određenog smjera pružanja izdvojena u mnoge male cjeline.  
masivan (fr. massif) težak,pun, jak, èvrst,naèinjen od jednog dijela; nezgrapan, trom, sirov; u graðevinarstvu: èvrstosagraðen, jak, otporan, jakih i temeljitih zidova; kod kovina (metala): gust, pun,težak, neprobojan, koji nije šupalj  
masivitet (fr. massiveté) v.masivnost  
masivnost (fr. massiveté)punoæa, težina zbog punoæe, èvrstina  
maska (fr. masque, lat.masca) obrazina; osoba pod obrazinom, prerušena liènost; stalna karakterna uloga u šaljivim igrama;pren. privid, vanjski izgled; izgovor, pretvaranje, lukavstvo; èovjek koji se želi prikazati drukèijim no što je, pretvorica; maškara  
maškara (ar. mashharat) šala,ismijavanje, sprdanje;èovjek s obrazinom, maskom; šaljivèina,lakrdijaš, podrugljivac  
maškara (tal. mascara) 1. v. maska  
maškara (ar. mashharat) 2. v.maškara  

1 2 3 4 5