... Rječnik | maskarada | (fr. mascarade, tal.mascherata... | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

maskarada (fr. mascarade, tal.mascherata)prerušavanje, prerušenost; gomila ili povorka prerušenih osoba (pod obrazinama),krabuljni ples  
maskaron (fr. mascaron, tal.mascarone)arhit. ljudska glava, obièno iscerena lica, koja se, kao ukras, oduvijek upotrebljavala u graðevinarstvu, osobito na vratima, nad prozorima, na bunarima i dr.  
maskenbal (njem. Maskenbali) zabava (ili: ples) na koju sudionici dolaze pod obrazinama (maskama)  
maskerata (tal. mascherata)pokladna pjesma  
maskiran (fr. masqué) koji jepod obrazinom,prerušen, preobuèen; skriven, prikriven, zaklonjen; maskirana baterija voj. prikrivenabaterija, ona kojuneprijatelj ne može primijetiti sve dotrenutka dok ne poène djelovati,zato što je prikrivena bilo kakvim prikladnim p  
maskirati (fr. masquer) metnutiobrazinu,prerušiti, preobuæi; voj. položaje, topove i druge vojne objekte pomoæu granja,zelenila i si. uèiniti nevidljivimza neprijatelja, zakloniti, skriti; pren.prikriti, prikrivati, skrivati pravenamjere  
maskoki (mascoshi) trg. vrstapamuène tkanine ukrašenecvjetovima, izraðuje se u Austriji  
maskota (fr. mascotte) dijetesreæe, sreækoviæ;supr. peh; javna žena  
maškul (tal. mascolo) mali top, mužar, prangija  
maskulin (lat. masculina) gram.rijeè muškogroda; v. maskulinum  
maskulinum (lat. masculinum)gram. muškirod; rijeè muškog roda  
maskuliranje (lat. masculinum) fiziol. pretvaranje ženskih životinja u mušketime što im se na mjesto ženskih vanjskihžlijezda, koje se uklone, usademuške spolne žlijezde, tako da se životinjadalje razvija, i u tjelesnom iduševnom pogledu, kao muška jedinka  
MASLINA zimzeleno drvo vrloduga vijeka. Uzgaja se utoplim krajevima (zemlje Sredozemlja, Kalifornija,Peru) zbog plodova od kojih se proizvodiulje ili se konzerviraju.  
mašna (njem. Masche) petlja,zamka; vrstakratke kravate  
mason (fr. macon, mn. macio) zidar, osobito: slobodni zidar; v. franmason  

1 2 3 4 5