... Rječnik | mastikatorije | (lat. masticatoria)mn. med.lij... | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

mastikatorije (lat. masticatoria)mn. med.lijekovi koji se uzimaju žvakanjem  
mastiks (grè. mastiche, fr.mastic) blijedožuta i mirisna smola mastikovog drveta, koje raste osobito na Hiosu, upotrebljava se za pravljenjeraznih balzama, masti, firnisa, lakova i kao zaèinza kolaèe, ušeæereno voæe i dr.; staklorezaèkoljepilo, kit; vrsta rakije  
mastitis (grè. mastos dojka, sisa) med. upala sisa, dojki  
mašto (grè. mastos) predmetak u složenicama sa znaèenjem: sisa, dojka  
mastodan (grè. mastos) v. mastoidan  
mastodinija (grè. mastos, odyne bol) med. osjeæaj bola u sisama (ili: dojkama),sisobolja  
mastodon (grè. mastos, oduszub) geol. zool. velikapretpotopna životinja, surlaš iz porodiceslonova, s kljovama u gornjoj idonjoj èeljusti  
mastoidan (grè. mastos, eidosoblik) slièansisi, sisat, dojèast  
mastopatija (grè. mastos, pathosbol, bolest) med. v. mastodinija  
mastozoolit (grè. mastos, zoon životinja, lithos kamen) geol. okamenjen sisavac  
mastozoon (grè. mastos, zoonživotinja) zool. sisavac  
masturbacija (lat. masturbatio)spolno samozadovoljenje,onanija, ipsacija, v. manustupracija  
masturbirati (lat. masturbare)spolno sesamozadovoljavati, onanirati  

1 2 3 4 5