Unesi riječ

Domaći

O, o dvadeset i prvo slovo hrvatskelatinice  
O kem. kratica za kisik  
O. K. èit. o ke govorna kratica za alicorrect (engl.) sve je ispravno, u reduje  
oaks èit. ouks (engl.)šport, utrka trogodišnjihždrijebaca na dva ili više kilometara  
oarion (grè. oarion) anat. malo jaje, jajašce; jajnik; ovarij  
oarionkus (grè. oarion jajnik,onkos masa,tjelesina) med. oteklina jajnika  
oaritis (grè. oarion jajnik)med. upala jajnika  
oaskop (grè. oon jaje, skopeo promatram) sprava za pregled jaja  
oaza (grè. oasis, auasis,koptski ouahsi) plodan komad zemlje s vodom usred velikih pješèanih pustinja Afrike,kao neki kopneni otok u ogromnom pješèanom moru; pren. udobno odmorište nakonvelikog i napornog posla; prid. oazni  
obart kratica za objektivnu umjetnost, tj. umj. smjer slièan popartu, samo dosljednji u predoèivanju konkretnog  
obad (fr. aubade, tal., lat. alba) jutarnja pjesma trubadura; koncert u zoru u neèiju èast, jutarnja serenada, podoknica  
obadavati (tal. badare osvrtatise na koga)osvrtati se, mariti, posveæivati pozornost  
obaudicija (lat. obauditio) med.gluhost,gluhoæa  
ob defectum èit. ob defektum(lat.) zbog pomanjkanja  
obducent (lat. obducens)lijeènik koji otvara i pregledava leš radi utvrðivanja uzroka smrti; usp. obdukcija  

1 2 3 4 5 90