Unesi riječ

Domaći

izametrale (grè. isos jednak,metron mjera,mjerilo) mn. crte koje na zemljovidu povezuju ona mjesta koja, s obzirom na toplinu,pokazuju podjednakaodstupanja od normalne mjeseène prosjeènetemperature  
izanemore (grè. isos jednak,anemos vjetar)mn. zem. crte koje na zemljoviduspajaju mjesta s podjednakom snagom vjetra;izoanemore  
izanomale (grè. isos, anomalos nepravilan)mn. crte na zemljovidu kojespajaju mjesta na Zemljinoj površinikoja za jednak broj stupnjevaodstupaju od krajeva s normalnom temperaturom              
izaritmièan (grè. isos jednak, arithmos broj) koji se sastoji od jednakih, istih brojeva  
izatin (grè. isatis saè)kem. organski kemijski spoj, sastojak nekih vrsta indiga, otapa se u toploj vodi i alkoholu  
izbevutiti se (tur. behut, bevut)zaprepastitise, osupnuti se  
iže naziv slova u staroslavenskoj glagoljskoj iæirilskoj azbuci  
izegorija (grè. isegoria, isosjednak, agoreyojavno govorim, na zboru govorim) jednaka sloboda, jednako pravo govorenja iglasovanja o državnim i sudskim stvarima (kod starih Grka); jednakost ugraðanskim pravima, graðanska sloboda, sloboda uopæe  
Izegrim (njem. Isegrim"željezna kaciga") ime vuka u njemaèkim prièama o životinjama; pren. surov èovjek; mrzovoljan èovjek  
ižica ime posljednjem slovu (y) u staroslavenskoj azbuci  
IZMAGLICA V. v ROSULJA  
izmeakulpirati (lat. mea culpa mojgrijeh) oplakati nekigrijeh, izvršiti pokoru, okajati  
izmuštrati (isp. mustra)izvježbati, disciplinirati;izgrditi, ispsovati; izmlatiti, izbatinati  
izo (grè. isos) predmetaku složenicama sa znaèenjem: isti, jednak, slièan  
IZO predmetak u složenicama koje označuju: jednako-, jedno-, isto-.  

1 2 3 4 5 8