... Rječnik | kriticizam | (engl. criticism)fil. smjer fi... | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

kriticizam (engl. criticism)fil. smjer filozofske kritike, ono gnoseološko stajalište koje smatra osnovnom zadaæom filozofijesustavno ispitivanje podrijetla, moguænosti, važnosti i granica naše spoznaje(Kant); u pitanju podrijetla spoznaje kriticizam se nalazi izmeð  
kritièan (grè. kritikos) kojise odnosi nakritiku ili ima karakter kritike; koji ocjenjuje, koji kudi; med. opasan, odluèujuæi,sudbonosan; kritiènegodine godineklimakterija; kritièki  
kritièar (grè. kritikos)ocjenjivaè, sudac (u pitanjima književne, umjetnièke, znanstvene, moralne itd. vrijednosti); pren. zanovijetalo  
kritièki (grè. kritikos) v.kritièan  
kritika (grè. kritike, krinosudim, ocjenjujem) ocjenjivanje, vještina ocjenjivanja, tj. utvrðivanja i razlikovanja onoga što je dobroili vrijedno od onoga što je loše ili slabo (u književnosti, umjetnosti,znanosti, javnom životu itd.); prikaz (ili: ocjena) nekoga  
kritikaster (grè. kritike) zanovijetalo, tobožnji kritièar  
kritikomanija (grè. kritike, maniapomama,bjesnilo) strast za kuðenjem, kritiziranjem  
kritizirati (grè. krino sudim,ocjenjujem)ispitivati vrijednost, ocjenjivati, pisati kritiku; kuditi, zamjerati