... Rječnik | Na | kem. kratica za natrij | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

Na kem. kratica za natrij  
nabob (ar. nawab, engl.nabob) upravitelj, guverner, zapovjednik u Indiji; bogat èinovnik engleskoistoènoindijske kompanije; otuda: veoma bogat èovjek koji je stekao bogatstvo u Indiji; pren. veliki bogataš, škrti bogataš  
naci skraæeni oblik izrazanacionalsocijalist  
nacija (lat. nasci roditise, natio) narod, društvena zajednica ljudi koji govore istim jezikom, koji su zajednièkiproživjelipolitièki i kulturni razvoj i koji su prožeti sviješæu o uzajamnoj pripadnostii cjelovitosti u odnosu prema drugim nacijama  
NACIJA V. v NARODNACIONALIZACIJA  
nacional (lat. nationale)popis svih ljudi koji senalaze u sastavu neke vojne jedinice (spodacima za svakog posebice: ime,prezime, mjesto roðenja, dob,vjeroispovijest itd.); obrazac (formular)s osobnim podacima koji ispunjavajustudenti pri upisu na fakultet; osobni  
nacionalan (lat. nationalis)narodni, kojipripada nekom narodu, koji se tièe jednog naroda, koji je svojstven jednom narodu,domovinski, zavièajan; nacionalnikarakter skup svih onih osobina kojimase jedan narod posebno izdvaja od drugih naroda; nacionalna ekonomija na  
nacionalist (fr. nationaliste)narodnjak, domoljub, rodoljub, patriot; mn. narodnjaci, rodoljubi, pristašepolitièkihstruja i stranaka koje se poglavito brinu o interesima svoje zemlje i naroda i rade zanjihove interese  
nacionalitet (fr. nationalité)narodnost, narodna osobitost, pripadnost jednom narodu; princip nacionaliteta naèelo suvremenog politièkog shvaæanja po kojem svaki narod ima pravo samostalno se opredijeliti i, neovisno od drugih država, sam rješavati svoja životna pitan  
nacionalizacija (fr. nationalisation) primanje udržavljanstvo, priroðenje, stapanje; podržavljivanje, podržavljenje, proglašavanjeneèega narodnim, tj. društvenim, državnim vlasništvom  
nacionalizam (fr. nationalisme) narodnjaštvo, ljubav prema svom narodu, domoljublje, rodoljublje; narodni egoizam  
nacionalizirati (fr. nationaliser)primiti(ili: primati) državljanstvo, priroditi, prirodavati, stopiti jedan narod s drugim; podržaviti, podržavljivati, proglasiti nešto vlasništvom naroda  
NACIONALNA MANJINA (ZAJEDNICA) dio narodau jednoj državi koji ima svoju matičnu državu (npr. Hrvati u Austriji).  
NACIONALNI DOHODAK novostvorenavrijednost u nekoj državi u nekom razdoblju. Najčešće se izračunava ukupni godišnjidohodak izraženu američkim dolarima po stanovniku i koristi kao pokazatelj razvijenosti.  
NACIONALNI PARK zakonom proglašeno područje osobiteprirodne, kulturne, znanstvene, odgojne, obrazovne, estetske, turističke irekreativne vrijednosti. Unjemu su dopuštene djelatnosti kojima se neugrožava izvornost biljnog i životinjskog svijeta, te hidrografske,geomorfološke, geološke i pejzažnevrijednosti kao i djelatnosti kojima se održava ili uspostavlja prirodnaravnoteža.  

1 2 3 4 5 14