Unesi riječ

Domaći

pa (fr. pas, lat.passus) korak, osobito: korak u plesu; klanac, tjesnac  
pa ne znaam cezura  
pac (njem. Beize) kuh. salamura, rasol, marinat za meso  
PAĆEL (mađ.), nevjestin veo kojim se pokrivakad pođe na vjenčanje.  
pacemaker èit. pejsmejker(engl.) kod konjskih utrka: konjvodiè koji svojom brzinom ostale potièe i izaziva da ga stignu  
pacer (njem. Patzer)šeprtlja, neznalica, nespretnj akoviæ  
pacificirati (lat. pacificare)uspostaviti mir, stišati zadjevice, izmiriti  
pacifièki (lat. pacificus)mirotvoran, miroljubiv, miran, tih; koji se tièe Pacifika; Pacifièka obala obalaTihog oceana;Pacifièke države zapadne države Sjedinjenih Amerièkih Država koje leže naobali Tihog ceana  
Pacifik (lat. pacificusmirotvoran, miran) Tihi ili Veliki ocean; Pacifikželjeznice velikesjevernoamerièke željeznice koje spajaju obale Tihog oceana s Atlantskim oceanom  
pacifikacija (lat. pacificatio) uspostavljanje mira,vraæanje jedne zemlje, koja je u ratu ili ukojoj vladaju unutrašnji neredi, u stanje mira, umirenje, umirivanje, izmirenje, pomirenje  
pacifikale (lat. pacificus, pacificale) u kat. crkvi: ostava za svetinje, kutija u kojoj se èuvaju hostije  
pacifikator (lat. pacificator)uspostavljaèmira, posrednik za mir, miritelj, mirotvorac  
pacifist (lat. pacificus mirotvoran, koji izmiruje,miran) prijatelj rješavanja meðunarodnihsporova (i sporova bilo koje vrste)mirnim putem, protivnik rata,miroljubiv èovjek, pristaša pacifizma  
pacifistièki (lat. pacificusmirotvoran, miran) koji je u duhu pacifizma, naklonjen miru, protivan ratu, mirotvoran,miroljubiv  
pacifizam (lat. pacificarinapraviti mir, zakljuèiti mir, gen. pacis mir, facio èinim, uèinim,pravim, pacificus mirotvoran)kulturnoetièki i politièki pokret u svijetu (nastao u Zapadnoj Europi krajem XVIII.ipoèetkom XIX. st.) koji je protivsvakog rata i zahtijeva rj  

1 2 3 4 5 75