Unesi riječ

Domaći

polishematistièan (grè. poly, schematizo oblikujem,uoblièavam) mnogooblièan, koji ima mnogo oblika, s razlièitim oblicima; polishematitièkistihovi poet. stihovi koji izgledaju kao da imaju nepravilan oblik