... Rječnik | pristupiti | access | Engleski rječnik
Unesi riječ

Domaći

pristupiti access  
pristupiti adjoin  
pristupiti approach  
pristupiti pregovorima to enter into negotiations  
pristupna brzina access rate  
pristupna jedinica access unit  
pristupna jedinica za više postaja multi-station access unit  
pristupna kartica access card  
pristupna kartica (npr. za pristup računalu) access card  
pristupna linija access line  
pristupna mreža access network  
pristupna mreža izvorima informacija information highway  
pristupna mreža s prijenosom u osnovnom pojasu baseband access network  
pristupna naprava access device  
pristupna polug access arm  

1 6 7 8 9