A.m.u.

Skrać. za atomsku masenu jedinicu (atomic mass unit).


Unos komentara
Registruj se!