... Rječnik | Abortus | Pobačaj, prekid trudnoće prije 28. nedelje, odno... | Medicinski rječnik

Abortus

Pobačaj, prekid trudnoće prije 28. nedelje, odnosno prije kraja VII lunarnog mjeseca, kada plod još nije sposoban za vanmaterični život; a. arteficialis, vještački pobačaj, komisijski indiciran i odobren iz medicinskih indikacija, u cilju da se spase žena od smrti ili pogoršanja nekog postojećeg oboljenja, i socijalnih indikacija, u slučaju da trudnoća ugrožava socijalni položaj žene i porodice. Vrši se u medicinskim ustanovama od nadležnih ljekara, a po prethodnom komisijskom pregledu od strane naročito određene komisije u kojoj se nalazi ljekar specijalista ginekolog, internista, socijalni radnik i sekretar komisije i koja postavlja indikaciju i odobrava prekid trudnoće; a. completus, potpuni abortus, tj. kad u materici nema više dijelova jajeta; a. criminalist, kriminalni pobačaj, za koji nema komisijskog odobrenja, već se vrši iz raznih pobuda na zahtjev same trudne žene ili muža. Ovaj prekid trudnoće smatra sse kriminalnim bez obzira da li je izvršen od strane ljekara specijaliste, ljekara nespecijaliste, babice, stručnog medicinskog osoblja, nestručnih osoba ili same trudne žene; a. habitualis, habitualni pobačaj koji se ponavlja kod više od tri uzastopne trudnoće iste žene; a. imminens, prateći pobačaj koji se često još može zaustaviti; a. incipiens, pobačaj koji je započeo usljed čega se trudnoća ne može više održati; a. spontaneus, spontani pobačaj, pobačaj koji nastupi usljed oboljenja majke ili oboljenja i nepravilnosti u razvitku ploda.


Unos komentara
Registruj se!