... Rječnik | akademija | (grč. akademia od osobnog imena Akademos; ovaj č... | Rječnik stranih riječi

akademija

(grč. akademia od osobnog imena Akademos; ovaj čovjek bio je vlasnik vrta o kojem je riječ pod 1.) 1.vrt u blizini Atene gdje je Platon poučavaou svojoj filozofiji; 2. Platonovaškola, Platonova filozofija; 3. visokaškola za znanost ili umjetnost; 4.udruže


Unos komentara
Registruj se!