... Rječnik | domena | (lat. dominium, fr.domaine) vladarsko,krunsko dobr... | Rječnik stranih riječi

domena

(lat. dominium, fr.domaine) vladarsko,krunsko dobro; mn. krunska imanja, zemljišta i posjedi koji su određeni zaizdržavanje vladara, njegovog dvora i za podmirivanje njegovih posebnihizdataka; državna dobra; krug djelovanja, djelokrug, polje rada, područj


Unos komentara
Registruj se!