... Rječnik | domicil | (lat. domus kuća, dom, domicilium) zavičaj, stal... | Rječnik stranih riječi

domicil

(lat. domus kuća, dom, domicilium) zavičaj, stalno mjesto stanovanja, prebivalište, stan; trg. mjesto u kojem se treba platiti mjenica


Unos komentara
Registruj se!