... Rječnik | Accessorius | Akcesoran, pridodat, sporedan,... | Medicinski rječnik
Unesi riječ

Domaći

Accessorius Akcesoran, pridodat, sporedan, uzgredan, pomoćan.  
Accommodatio Akomodacija, prilagođavanje, (oft.) proces koji omogućava oku da jasno vidi predmete na različitim rastojanjima. Pri kontrakciji cilijarnog mišića zonularna vlakna se olabave, usljed čega sočivo mijenja krivinu, odnosno povećava prelomnu moć oka; paraliza a., oko ne vidi jasno premete u blizini. Paraliza akomodacije udružena s paralizom pupile, v. ophthalmoplegia interna; spazam a., v. akomodacioni grč; akomodaciona širina, v. akomodacioni obim.  
Accouchement forcé (fr) prisilan porođaj; brzo vještačko otvaraje materinog ušća i izvlačenja ploda odmah zatim.  
Accretio Akrecija, (1) sraslost dijelova koji su po prirodi odvojeni; (2) taloženje nagomilavanje neke strane materije u nekoj šupljini; a. cordis, akrecija srca; srašćenje srčane kese s okolnim vezivnim tkivom, pri čemu ujedno postoji i srašćenje srca sa srčanom kesom; ovo je posljedica prelaza zapaljenja srčane kese u okolno tkrivo; a. pericardil, akrecija perikarda, sraslost spoljašnje strane perikarda vezivnim tkivom s okolinom (grudnom kosti, rebrima, dijagrafmom i pleurom). A. p. Nastaje kad zapaljenjski proces iz perikardne kese pređe na spoljnu stranu perikarda.  
Accretus Prirastao.  
Accuminatus Kupast, šiljast, zaoštren, zašilje. V. papilloma.  
Accumulatio V. cumulatio  
Aceleratio Akceleracija, (1) (fiz.) ubrzanje, ubrzavanje, povećanje brzine u svakoj sekudni: (2) (med) upotrebljava se u vezi s radom srca, pulsa (v. pulsus), disanjem itd.; a. puberteta, v. pubertet.  
Acentuartio Akcentuacija, naglašavanje, naglašenost.  
Acer Oštar, ljut, žestok, v. exacerbatio.  
Acet-amid Amid sirćetne kiseline.  
Acet-anilid V. anilidi  
Acetabulum Čašica karlične kosti; zglobna jama za glavu butne kosti.  
Acetati Soli srićetne kiseline.  
Acetil-celuloza Estarski proizvod koji se dobiva dejstvom anhidrida sirćetne kiseline rastvorenog u koncentrovanoj sirćetnoj kiselini na celulozu.  

1 2 3 4 5 84