... Medicinski rječnik
Unesi riječ

Domaći

A.C.E. Smješa obično jednog dijela alkohola (A), dva dijela hloroforma (C) i tri dijela etra (E) (etil-etra) koja se upotrebljava za izazivanje opšte anestezije (narkoze) udisanjem.  
A claud (fr.) „na toplo“, tj. u akutnom stanju. Suprotno: á froid.  
A froid (fr.) „na hladno“ tj. kada katuni simptomi iščeznu.  
A.m.u. Skrać. za atomsku masenu jedinicu (atomic mass unit).  
A.T.10. Skraćeno od riječi antitetanusna supstancija br. 10. Po hemijskoj strukturi nazvan dihidortahisterol. Bezbojni igličasti kristali koji se lako rastvaraju u organskim rastvaračima. Ima slično dejstvo kao i hormon paratireoidnih žlijezda, ali djeluje i kada se daje oralno. Upotrebljava se, uglavnom, u liječenju tetanija. Nalazi se u prometu u obliku 0,5%-nog rastovra u ulju.  
A Maseni broj, zbir protona (Z) i neutrona (N) u atomskoj jezgri. A = A + N. Sin. Atomska težina. Po nekim autorima, maseni broj imaju izotopi, a lementi kao smješe izotopa imaju atomsku težinu.  
Aa-3 (anat.) skrać. za arteriae, arterije.  
Aa (čita se ana), skrać. za anapartes aequales, u podjednakim dijelovima. Oznaka u receptu da se dva ili više sastojaka stave u lijek u podjenakim količinama. Ova oznaka stavlja se poslije posljednjeg od tih sastojaka.  
Ab Od, upotrebljava se samostalno i kao sastavni dio riječi, npr. M. Abducens, koji odvodi.  
Abasia Obazija, nemogućnost hodanja pri očuvanoj svijesti, mišićnoj snazi i osjetljivosti; simptom histerije. V. astasia.  
Abdomen Trbuh, trbušna duplja. Donji dio trupa, koji se dijeli na trbuh u užem smislu (njegov gornji dio) i na karlicu (njegov donji dio).  
Abdominalna trudnoća V. graviditas  
Abdominalne pulsacije V. pulsus  
Abdominalni refleks V. refleks  
Abdominalni tip disanja V. disanje  

1 2 3 4 5 84