... Rječnik | Acetil-koenzim A | Jedinjenje ko-A sa sirćetnom ... | Medicinski rječnik
Unesi riječ

Domaći

Acetil-koenzim A Jedinjenje ko-A sa sirćetnom kiselinom. Igra glavnu ulogu u procesima prometa materija u organizmu, specijalno u procesima sinteze i međusobnog pretvaranja jednih organskih materija u druge.  
Acetil-salcilna kiselina V. acidum  
Acetil-srićetna kiselina V. Acidum diaceticum  
Acetilen nezasićeni ugljovodnik; strukturna formula mu je CH-CH. Bezbojan gas, karakterističnog mirisa. Dobiva se dejstvom vode na kalciju-karbid i služi za osvjetljenje u karbidnim lampama, a komprimovan služi za autogeno zavarivanje i za mnogobrojne sinteze u industriji. A, sadrži tragove sumpor-vodonika, arsen-vodonika i fosfor-vodonika, koji su vrlo otrovni. S vazduhom a, gradi veoma eksplozivnu smješu. Prečišćen a. upotrebljavan je za inhalacionu narkozu.  
Acetilovanje Uvođenje acetil-grupe u neko organsko jedinjenje koje sadrži jednu ili više hidroksilnih grupa. Tada acetil-grupa stupa na mjesto vodonika hidroksilne grupe i grade se estri sirćetne kiseline.  
Aceton Dimetil-keton, nalazi se u krvi i mokraći pri izvjesnim oboljenjima. V. acetonaemia, acetonuria.  
Acetonaemia Acetonemija, nagomilavanje acetona u krvi, najčešće u šećernoj bolesti i pri dužem gladovanju. V. acetonuria.  
Acetonska koma V. coma diabeticum  
Acetonska reakcija V. reakcija (legalova)  
Acetonuria Acetonurija, nalaz acetona u mokraći; javlja se u šećernoj bolesti i pri dugotrajnom gladovanju. V. acetonaemia.  
Acetosirćetna kiselina V. Acidum diaceticum  
Acetphenetidinum V. Phenacetinum  
Acetylcholin Acetil-holin, estar sirćetne kiseline i holina koji se stvara na završecima holinergičkih nerava; razgrađuje se skoro momentano u tkivima pod uticajem holinesteraze; A. chloridum, acetil-holin-hlorid, upotrebljava se kao vazodilatatorno sredstvo u perifernim poremećajima krvotoka.  
Achalasica cardiae Smetnja pri gutanju koja se greškom svodi na nepropustljivost kardije. U stvari dolazi do nefiziološkog prolaza progutanog bolusa kroz ušće jednjaka, koje ne daje dovoljan otvor pritisku vazduha koji se nalazi u zalogaju.  
Achillobursitisdynia Ahiloburzitisdinija, bolno zapaljenje sluzne kese između Ahilove tetive i petne kosti.  

1 6 7 8 9 10 84