... Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

A, a prvo slovo hrvatske latinice  
a (fr. a) za, po (npr. a 5 kuna)  
A = A u logici: zakon(načelo) identiteta po kojem se jedan pojam mora tijekom jedne misaone cjeline upotrebljavati u istom značenju; usp. principium identitatis  
a glaz. kratica za alt  
A ili A. J . fiz. znak zaangstrem, tj. Angstremovajedinica (jedna desetmilijuntina milimetrakao jedinica dužine svjetlosnog vala;naziv prema švedskom fizičaru i astronomu A. J. Angströmu, 19. st.)  
a kratica za ar  
a (grč. prefiks a) tzv.alfa steretikon, lat. alpha privativum = niječno alfa (ili a); u složenicama označava lišenostčega, nedostajanje čega, ponekad i suprotnost onome s čim je složeno, aprevodi se sa: bez, ne, npr. amorfan bezobličan, apetalan bezlisni,am  
a bas čit. a ba! (fr.) dolje!  
a battuta (tal.) glaz. premaudaru takta,po tempu  
a beneplacito čit. a beneplaćito(tal.) glaz. po volji  
a capella čit. a kapela (tal.)glaz. zborno pjevanje bez pratnje instrumenata  
a capriccio čit. a kapričo (tal.)glaz. samovoljno,po svojoj volji  
a dato (lat.) od danapisanja, od danas, od sada  
a di (tal.) trg. istog dana(platiti mjenicu), tj. po viđenju; usp. a vista  
a dirittura (tal.) trg. pravimputem, neposredno,najbližim putem, bez pretovarivanja, npr. poslati robu  

1 2 3 4 5 262