... Rječnik | butada | (fr. boutade) duhovita šala, ... | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

butada (fr. boutade) duhovita šala, dosjetka; nagao i neobičan nastup ćudi; brzi soloples bez pripreme; glaz. = capriccio; par boutades čit. par butad (fr.) prema hiru, na mahove  
butaforija (tal. buttafuori kazališni inspicijent) umjetnički predmeti koji daju iluziju pravih, a upotrebljavaju se u kazališnoj inscenaciji; pren. lažni predmeti koji služe za pokazivanje ili reklamu; usp. atrapa  
butan (grč. butomon močvarna biljka, lisičji šaš) vrsta plina, zasićeni ugljikovodik, u smjesi s propanom služi kao gorivo  
butelja (fr. bouteille, tal. bottiglia) boca od 7 dl  
buter (njem. Butter maslac) putar, maslac  
butiga (tal. bottega) trgovina, dućan, prodavaonica, radionica, lokal  
butik (fr. boutique) prodavaonica, trgovina na malo; prodavaonica izabranim skupim stvarima  
butiraža (fr. bouturage) razmnožavanje biljaka izravnom sadnjom izdanaka u vlažnu zemlju  
butirin (lat. butyrum) kem. maslačna kiselina,  
butirometar (grč. butyron, metron) sprava za određivanje masnoće mlijeka  
buton (fr. bouton, tal. bottone) gumb, puce; stvarčica slična gumbu; pupoljak; bubuljica, bradavica (krupan) briljant naušnici  
butonomantija (fr. bouton, grč. manteia proricanje) gatanje u gumbe; prebrojavanje gumba na kaputu ("hoćeneće") da bi se vidjelo hoće li nešto biti ili neće  
butrast (tur. bodur) punašan, debeljuškast; bucmast; zadebljao; proširen  
butsel (fr. bouteselle) voj. sviranje trube za sedlanje (kod konjice)