... Rječnik | pristup doprinosa | contribution approach | Engleski rječnik
Unesi riječ

Domaći

pristup doprinosa contribution approach  
pristup Europskoj uniji EU accession  
pristup fonda fund approach  
pristup i upravljanje datotekama file transfer, access and management  
pristup informacijama access to information  
pristup informacijama Zajednice access to Community information  
pristup ključem key access  
pristup konvergenciji nepokretnih i pokretnih mrež fixed mobile convergence approach  
pristup korisnik- mreža user-network access  
pristup na temelju uzajamnosti access on a reciprocal basis  
pristup natječajima o javnim nabavama access to award procedures  
pristup natječajima o javnim nabavama access to contract award procedures  
pristup po red sequence access  
pristup podatcima data access  
pristup preko formule formula approach  

1 2 3 4 5 9