Unesi riječ

Domaći

Fakultet Visoka škola u sklopu univerziteta koja služi akademskom obrazovanju u nekoj oblasti nauke, tehnike, književnosti i sl.; farmaceutski f., visoka škola u kojoj se obrazuju farmaceuti. U nekim je zemljama odsjek filozofskog, prirodno-matematičkog ili medicinskog fakulteta. Po svršetku studija stiče se stepen magistra farmacije ili diplomiranog farmaceuta; medicinski f., visoka škola za studiranje medicine koja obuhvata teorijske institue i klinike. M. f. Služi i specijalizovanju i usavršavanju ljekara i pored svoje naustavne funkcije predstavlja naučnu ustanovu za rad, a njegove klinike visokokvalifikovane bolnice za liječenje bolesnika. U nas studije na m.f. traju 12 semestara, stomatološki f., visoka škola (negdje sastavni dio medicinskog fakulteta) koja služi obrazovanju ljekara za bolesti usta i zuba. Organizacija mu je slična kao i na medicinskom fakutletu. Studije na s.f. u nas traju 10 semestara.  
Fakultetski savjet Tijelo sastavljeno od nastavnika nekog fakulteta koje upravlja fakultetom, bira ili unapređuje nastavno osoblje, rukovodi nastavom itd. Sin.: fakultetsko vijeće, fkaultetska uprava.