... Rječnik | refleks | (lat. reflexus) odbljesak, ods... | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

refleks (lat. reflexus) odbljesak, odsjaj; odbijena svjetlosnazraka; odjek; fiziol. nevoljna ili nehotièna reakcija živaca i mišiæa izazvana vanjskim podražajima, prenesena natrag živèanom središtu, pa onda odovodnim živcima van opet prema dijelu na koji je utjec  
refleks ijski kut kut odbijanja, odbojni kut, kut što ga zraka odbijena od zrcala èini s okomicom na površinu od koje se odbio; supr. incidentni kut  
refleksan (lat. reflexus) fiz.odbijen; fiziol. refleksna reakcija v. refleks  
refleksibilan (lat. reflexibilis)fiz. koji se može odbiti  
refleksibilitet (lat. reflexibilitas)fiz. svojstvoodbijanja, moguænost odbijanja  
refleksija (lat. reflexio)odbijanje (valova, svjetlosti, svjetlosnih zraka, zvuka itd.); odbljesak, odsjev, odsjaj;fil. razmišljanje, rasuðivanje, razmatranje, prenošenjepozornosti s objekta promatranja na subjekt i razmatranje odnosa u kojem se nalazi subjekt prema  
refleksijska toèka opt. toèka u zrcalu s koje zraka dopire uoko  
refleksijskigoniometar kutomjer za kristale koji se temelji na odbijanju svjetlosti  
refleksiv (lat. reflexivum sc.verbum) gram.povratni glagol  
refleksivan (lat. reflexivus)fiz. koji odbija, odbijajuæi; gram. povratan (glagol, zamjenica); koji jenastao na temelju razmišljanja ili promatranja; refleksivna moæ moæ (ili: sposobnost)razmišljanjai rasuðivanja; refleksivna poezija misaono pjesništvo, ono u kojem p  
refleksni pokret psih. pokret koji nastaje neposrednonakon nekog vanjskog podražaja, bez sudjelovanja volje i mišljenja, npr. zatvaranje oèiju kad im se naglo približi svjetlost, trzanje ruke pri iznenadnom osjetu dodira itd.  
refleksologija (lat. reflexus, grè. logia) psih. znanosto refleksima, smjer u psihologiji, èiji jezaèetnik ruski znanstvenik V. M.Behterev koji kao temeljispitivanja uzima samo vanjske naèineponašanja životinja i ljudi, svodeæisve to na naslijeðene ili tijekomživota nav