Unesi riječ

Domaći

štala (njem. Stali) staja za goveda i konje  
stalagmit (grè. stalagma kap) min. siga koja nastaje na tlu špilje gdje voda koja se cijedi ostavlja talog, stožasta ledena svijeæa; supr. stalaktit  
STALAGMIT V. v SIGA  
STALAGNAT V. v SIGA  
stalaktit (grè. stalazo kapljem, stalaktos kapljav, koji kaplje) min. siga (ledena svijeæa) koja visi sa stropa ili sa strane špilje, a nastaje kapanjem vode; supr. stalagmit  
STALAKTIT V. v SIGA