Unesi riječ

Domaći

angoscioso čit. angošjozo (tal.)glaz. brižno,bolno  
angosturakora gorka kora jedne južnoameričke biljke, nazvana po gradu Angosturi, upotrebljava se kao lijekprotiv povratnih groznica; sada se upotrebljava i za pripremanje vrste gorkog likera  
angster (tal. anguistara,lat. angustrum)visoka boca ili vrč za pijenje s uskim grlićem  
angul (lat. angulus) ugao, kut  
angularan (lat. angulus ugao,angularis)uglat  
angulemka (fr. prema Angouléme,glavni grad zapadnofrancuskepokrajine Charente) vrsta vrlo kvalitetnejabuke  
angusta (lat.) glaz. jedanregistar na orguljama  
angustacija (lat. angustatiosužavanje) med. neprirodnosužavanje krvnih žila u ljudskom tijelu  
anhedonija (grč. an ne, hedoneradost) med. izostanak užitka pri pojavama koje u normalnim prilikama izazivaju taj osjećaj  
anhelacija (lat. anhelatio)kratko, teško udisanje zraka, dahtanje, zadihanost  
anhengsl (njem. Anhängsel)privjesak (na satu, nanarukvici i si.); pren. prirepina, prirepak,prišipetlja  
anhidričan (grč. an, hydorvoda) kem. slobodan od vode, kojem je oduzeta voda, npr. soli i oksidi  
anhidrid (grč. an, hydor voda) kem. spoj kisika s nekim elementom, bez vodika, alikoji izložen vodi apsorbira, upijavodik i postaje kiselinom  
anhidrija (grč. anhydria) bezvodnost, nestašica vode, suša, anidrija  
anhidrit (grč. an, hydorvoda) kem. sumpornokiselo vapno kojem je oduzeta voda  

1 131 132 133 134 135 262