... Rječnik | apologizirati | (grč. apologeomai)braniti, za... | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

apologizirati (grč. apologeomai)braniti, zauzimati se za, držati obrambeni govor  
Apolon (grč. Apollon) mit.sin Zeusa i Latone, bog sunca, poezije, glazbe, liječništva, rječitosti itd.  
apolonikon (grč. Apollon)glazbeni instrument, sličan orguljama, napravljen 1828. u Engleskoj  
apolonion (grč. Apollon) glaz.vrsta fortepijananapravljena u Darmstadtu  
apolonski koji je na Apolonovnačin, tj.skladan, harmoničan; lijep; umjetnički, glazbeni  
apomiksija (grč. apo, mixismiješanje, sparivanje) zool. razmnožavanje bezoplođivanja putem partenogeneze ili apogamije  
aponeuroza (grč. apo, neuronžila; živac)anat. bjeličasta čvrsta i jako otporna opna koja obavija, poput navlake, mišiće,skupine mišića i cijele udove; sastavljena je od vezivnog žiličastog tkiva  
aponija (grč. aponia)bezbolnost, zdravlje, snošljivo stanje, spokojstvo  
apopleksija (grč. apoplexia)med. iznenadan prekidfunkcioniranja nekog organa (pluća, srcaili mozga), redovito praćenonesvješćivanjem  
apoplektičan (grč. apoplessoudarcem oduzmem)med. sličan moždanoj kapi; sklon moždanoj kapi; apoplektična sredstva sredstva protivmoždane kapi; apoplektičnihabitus tjelesna građa sklona moždanojkapi  
apoplektičar (grč. apoplessoudarcem oduzmem)med. onaj koji je sklon moždanoj kapi  
apopsihija (grč. apopsycho izdahnem)izdisanje,ispuštanje duše; med. dubokanesvjestica, obamrlost  
apor (fr. apport prinos,ulog) trg. doprinos jedne osobe nekom poduzeću u stručnoj spremi, nepokretnoj ili pokretnoj imovini, aline u gotovom novcu; prav. imanje doneseno u brak  
aporema (grč. aporema,aporeo u zabuni sam) sumnja, teškoća, težak zadatak; logička teškoća, dvojbeno pitanje: dopuštanjedvaju suprotnih sudova u dvojbenom pitanju; aporizma  
aporematičan (grč. aporeo u zabuni sam) zagonetan, težak za razumijevanje, nejasan  

1 171 172 173 174 175 262