Unesi riječ

Domaći

apel (fr. appel) poziv,pozivanje, doziv, znak; prav. žalba višoj vlasti, pozivanje na viši sud; voj. zbor; u mačevanju: kratak i oštarudarac naprijed ispruženomnogom  
apelacija (lat. appellatio) viši sud (između prvostupanjskog i kasacijskog suda); prizivvišem sudu; pozivanje; nazivanje,imenovanje  
apelant (lat. appellare,appellans) prav. onaj koji se u pravnim ili sudskim poslovima obraća,nakon nižih, višim sudovima, i traži njihovu pomoć  
apelat (lat. appellatus)prav. osoba ili presuda nižeg suda protiv koje apelant podnosi priziv višem sudu  
apelativ (lat. nomenappellativum) gram. zajedničko ime, riječ koja označava rod ili vrstu, npr.: drvo,čovjek, životinja  
apelativan (lat. appellativus)gram. kojioznačava zajedničko ime, rod, vrstu  
apelirati (lat. appellare) moliti koga za pomoć; pozivati se na nešto; obraćati se (ili: obratiti se) prizivom višem sudu, uložiti (ili: ulagati) priziv; uložiti (ili: ulagati) protest  
Apelles starogrčki slikar zakoga se pričalo da je takovjerno naslikao grožđe da su ga ptice došlezobati; usp. nulla dies sine linea; Apellespost tabulam (lat.) Apeles iza slike (da bi čuo mišljenje gledalaca; kaže se kad se osjeti da netkoprisluškuje iza zida ili  
apendicit (lat. appendix) med.upala crvolikogprodužetka na donjem dijelu slijepog crijeva, crvuljka (pogrešno se kaže: upalaslijepog crijeva)  
apendiks (lat. appendix)dodatak, dopuna, prilog knjizi ili djelu; anat. izdužen produžetak s površinenekog organa,osobito: crvoliki produžetak nadonjem dijelu slijepog crijeva, crvuljak  
apepsija (grč. a, pepsis probava) med. neprobavljivost, slaba probava  
apeptičan (grč. apeptosneprobavljen) neprobavljiv; koji pati od slabe probave  
aperantologija (grč. aperantologia)pretjeranabrbljavost, bujica praznih riječi  
apercepcija (lat. adperceptio)fil. zapažanje, shvaćanje,jasno shvaćanjepredmeta pomoću zapažanja, odnosno mišljenja; oničinovi zapažanja, odnosno mišljenja, pomoću kojih se jedan predmet shvaća, spoznaje i tumači  
apercipirati (lat. adpercipere = zapaziti, zapažati, uvidjeti, jasno shvatiti; jasno shvatiti sadržaj neke predodžbe i time je staviti na pravo mjesto u svijesti  

1 171 172 173 174 175 262