Unesi riječ

Domaći

arterija (grč. arteria žila)anat. krvna žila, žila kucavica (opći naziv za krvne žile koje vode krv iz srca u pluća ili iz srca u ostaledijelove tijela; pren. glavna prometna ulica u gradu i si.  
arterijalitet (lat. arterialitas)fiziol. bogatstvo u arterijama; nadmoć sustava arterija i njihovog utjecaja u nekom tijelu;arteriozitet  
arterijalizacija (lat. arterialisatio)fiziol.obnavljanje (ili: oksidacija) krvi  
arterijski (grč. arteria žila) koji se tiče arterija; arterijska krv svijetlocrvena, oksidirana krv, krv koja je prošla kroz pluća i primila kisik  
arteriografija (grč. arteria,grafia) anat.opis (ili: opisivanje) arterija  
arteriole (lat. arteriolae) mn.fiziol. najsitnije arterije, nakon njih dolaze kapilare  
arteriologija (grč. arteria, logia)anat. proučavanje arterija  
arterioreksis (grč. arteria, rexispucanje) med. pucanje arterije  
arterioskleroza (grč. arteria,skleros tvrd)med. zadebljanje i ovapnjenje stijenki arterija  
arteriostenoza (grč. arteria, stenostijesan)med. sužavanje (ili: suženost) arterija  
arteriotomija (grč. arteria, tomerezanje) med. operativnootvaranje arterija  
arteriozitet (lat. arteriositas)fiziol. v. arterijalitet  
arteritis (grč. arteria) med.upala arterija  
artes liberales (lat.) mn. slobodne umjetnosti, lijepe vještine  
ARTEŠKA VODA voda koja podtlakom izbija iz Zemljineunutarnjosti na površinu uz neku prirodnu pukotinu(paraklazu) ili na umjetan način (v. arteški bunar).  

1 206 207 208 209 210 262