Unesi riječ

Domaći

avet (tur. afet) strašilo, utvara, sablast; vrsta majmuna