Unesi riječ

Domaći

human (lat. homo èovjek,humanus) èovjeèan, èovjekoljubiv, plemenit, milosrdan  
humaniora (lat.) mn. lijepevještine i znanosti koje èovjeka èine èovjekom; osobito: studije klasiène (grèkorimske) starine (odrenesanse središte izobrazbe i osnova svakog plemenitijeg odgoja duha i srca)  
humanist (lat. humanusèovjeèji, ljudski; èovjeèan) 1. pristaša humanizma; 2. takoðer: znalac, uèitelj, profesor klasiènih znanosti i književnosti  
humanistièki (lat. humanusèovjeèji, ljudski;èovjeèan) v. klasièni; humanistièka gimnazija gimnazija u kojoj se uèe grèki i latinski jezik i školuje u klasiènom duhu = klasièna gimnazija; humanistièke studije v. humaniora  
humanistika renesansno latiniènopismo,nastalo u Firenci u 15. st.  
humanitaran (lat. humanus, fr.humanitaire)èovjeèji, èovjeèanski, ljudski; èovjeèan, èovjekoljubiv, sklon pomaganju svojim bližnjima  
humanitarizam (fr. humanitarisme) ureðenje ljudskogdruštva u duhu poštivanja ljudskih prava  
humanitet (lat. humanitas)ljudskost, èovjeènost, ono u ljudskoj prirodi što èini èovjeka èovjekom, ljudsko dostojanstvo;èovjekoljubivost, ljubav prema bližnjem  
humanizam (lat. humanus ljudski,èovjeèji;èovjeèan) 1. pokret u poèetku novog vijeka koji je uzor ljudskog savršenstva vidio u životu i književnosti antièkih(klasiènih) naroda (predstavnici: Dante, Petrarca, Erazmo Roterdamski, Reuchlin, Maruliæ, Èesmièki i dr.); 2.  
humanizirati (lat. humanisare)poèovjeèiti,poèovjeèivati, dati ljudski obliki prirodu; naèiniti ljudskim, uljuditi,uljuðivati