Unesi riječ

Domaći

naivan (fr. naif, lat.nativus, naivus) priroðen, prirodan, bezazlen, prostodušan, neskuèen, otvoren, neiskusan, djetinjast; pren.priglup  
naivitet (fr. naivité) v. naivnost  
naivka (fr. naive) glumicakoja igra uloge mladih ibezazlenih djevojaka  
naivno slikarstvo slikarstvo samoukih slikara koje seodlikuje naivnošæu poimanja svijeta, svježim pristupom, poetiènošæu, realizmom i fantastiènošæu; u svjetskom slikarstvu poznato jemnogo tzv. škola i stvaralacaindividualaca, a u Hrvatskoj je osobito poznata Hlebinska ško  
naivnost (fr. naivete) prirodnost, bezazlenost, prostodušnost, iskrenost, neiskusnost, djetinjastost; èesto i u znaèenju: priglupost, ogranièenost