... Rječnik | negocijacija | (lat. negotiatio)trgovaèki po... | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

negocijacija (lat. negotiatio)trgovaèki posao,trgovina, trgovanje; pregovaranje, ugovaranje, posredovanje (osobito u politici);prodaja mjenice kojoj još nije dospio rok plaæanja, prodaja nedospjele mjenice,prenošenje mjenice na drugog  
negocijanizam (lat. negotianismus)trgovaèki duh  
negocijant (lat. negotians)trgovac, onaj koji trguje naveliko  
negocijator (lat. negotiator)trgovac naveliko; osobito: trgovac novcem, bankar  
negosijabilan (fr. négociable) kojise možeprodati, koji se može prenijeti na drugog (npr. mjenice, vrijednosni papiri i dr.)  
negosjater (fr. négociateur)posrednik, pregovaraè(osobito u politici)