Unesi riječ

Domaći

singletax èit. singltaks (engl.) "jedini porez", shvaæanje fiziokrata i pristaša agrarnog socijalizma, osobito H. Georga (18391897), prema kojem bi konfisciranje zemljišne rente od strane države uèinilo suvišnim sve ostale poreze