... Rječnik | van | sastavni dio niz. prezimena, o... | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

van sastavni dio niz. prezimena, oznaèuje mjesto roðenja  
vana (njem. Wanne od lat. vanus prazan, šupalj) kada za kupanje  
vanadij (lat. vanadium) kem. element (nazvan po imenu skandinavske božice ljubavi i mladosti Vanadis), kovina pronaðena 1830. u rudama željeza i olova, atomske težine 50,95, redni broj 23, znak V  
VANADIS u skandinavskoj mitologiji boginjaljubavi i mladosti.  
Vandali (lat.) mn. germanskogotsko pleme koje je od III. st. n. e. ratovalo s Rimljanima na Rajni, kasnije se nastanilo u Panoniji (Ugarskoj), u V. st. pustošilo Galiju, Španjolsku i Italiju, a 455. pljaèkalo Rim èetrnaest dana uništavajuæi sva umjetnièka djela i  
vandalizam (lat. Vandali, tal. vandalismo) vandalska æud, tj. divljaštvo, divljaèka strast za rušenjem i uništavanjem umjetnièkih predmeta i dr.; usp. Vandali  
vandemijer (fr. vendémiaire, lat. vindemia) "mjesec berbe", prvi mjesec nekadašnjeg francuskog revolucionarnog kalendara, od 22. IX. do 21. X.  
vanderèek (njem. wandern putovati) pehar iz kojega se pije naizmjenice  
vandrokaš (njem. wandern putovati) nekada: mladi kalfa na vandrovci; kasnije: skitnica uopæe  
vandrovka (njem. wandern putovati) nekada: putovanje mladoga kalfe po svijetu od majstora do majstora radi stjecanja radnog iskustva; kasnije: skitnja uopæe  
Vani mn. mit. germanski bogovi plodnosti, zemlje i obilja  
vanilija (fr. vanille, šp. vainilla) bot. vrsta tropske biljke èiji se mirisni plodovi upotrebljavaju kao zaèin  
vanilin (fr. vanille) kem. aromatièna tvar vanilijinog ploda koja se iskristalizira na površini kad plod duže stoji; dobiva se i umjetnim putem, kao zamjena prirodne vanilije  
vanilizam (fr. vanille) med. trovanje vanilijom, osobito u jelu, s pojavom proljeva, grèeva, povraæanja i si.  
vanilokvencija V. v vanilokventnost  

1 2