... Rječnik | čir | (ar. džirahat) med.grizlica, ... | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

čir (ar. džirahat) med.grizlica, oštećenje kože ili sluznice zbog raspada bolesnog tkiva  
ciragra (lat. cirrus kovrča, uvojak, grč. agra plijen) med. poljska kečka (bolestu krajevima oko Visle)  
čirak (tur. čyrakman)svijećnjak; (čyrak, čerag) sluga, momak; šegrt, kalfa  
circenzijske igre (lat. circenses) cirkuske igre kodRimljana: gladijatorskeborbe, borbe sa životinjama, natjecanja na konjima i kolima (najomiljenija zabava Rimljana); panem etcircenses čit. panem et circenzes (lat.) "kruha i igara",usklik rimskog naroda da mu se dade hran  
circinus (lat. circinusšestar) med. osip, lišaj oko pojasa  
circulus maior čit. cirkulus major(lat.) fizol.veliki optjecaj krvi (kroz cijelo tijelo)  
circulus minor čit. cirkulus minor (lat.) fiziol. manjioptjecaj krvi (kroz pluća)  
circulus vitiosus čit. cirkulus viciozus(lat.)log. "pogrešan krug", pogreška u dokazivanju i zaključivanju koja nastaje kad se stav koji treba dokazati uzme kao premisa, tj. kao razlog koji dokazuje, tako da u dokazunedostaje načelo dokaza  
ciriforman (lat. cirriformis) kovrčast  
ćiriš (perz. ćiriš) postolarsko ljepilo  
ćiriz (perz. ćiriš) v. ćiriš  
CIRK (KRNICA) polukružno udubljenje strmih strana, nastalo razaralačkim radom leda i snijegapod vrhovima visokih planina.Otvoreno je prema planinskom podnožju.U njemu nastaje i iz njega se "hrani"ledenjak. Često su u cirkovima nakon kopnjenja leda ostala duboka(ledenjačka) jezera.  
cirka (lat. circa) otprilike, oko  
cirkator (lat. circator) onaj koji obilazi i nadzire katoličke samostane  
cirkl (lat. circulus) 1. krug,kružnica; 2.šestar (sprava za opisivanje kruga, mjerenje udaljenosti itd.); 3. krug, društvo  

1 2 3 4