... Rječnik | da | aye | Engleski rječnik
Unesi riječ

Domaći

da aye  
da if  
da lest  
da like  
da signal c  
da so  
da that  
da there  
da to  
da yep  
da yes  
da yea  
da yeah  
da bar imam l wish l had  
da bi for the purpose of  

Engleski rječnik

DA rats DA štakori  
dab prskati bojom  
dab iverak (riba)  
dab lak dodir  
dab lak udarac  
dab iverak  
dab mrlja  
dab poznavalac  
dab stručnjak  
dab svoja  
dab struenjak  
dabber držač jezgra  
dabber držač jezgre  
dabble pokvasiti  
dabble brljati  

1 2 3 4 5 60