Unesi riječ

Domaći

tandem tandem  
tandem centrala tandem exchange  
tandem centrala tandem office  
tandem centrala tandem switch  
tandem centrala tandem switching exchange  
tandem veza tandem connection  
tandemski tandem  

Engleski rječnik

tandem kaskadna veza  
tandem zaprega  
tandem tandem  
tandem kaskadni spoj  
tandem serijska veza  
tandem jedan iza drug  
tandem tandemski  
tandem uzastopni  
tandem jedan iza drugog  
tandem arrays nizovi uzastopno ponovljenih sekvenci  
tandem connection serijska veza  
tandem connection tandem veza  
tandem data circuit kanal koji serijski povezuje dva terminala  
tandem data circuit podatkovni tandemski krug  
tandem exchange posredna centrala  

1 2