... Rječnik | anticiklona | (grč. anti, kykloskrug, kruž... | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

anticiklona (grč. anti, kykloskrug, kružnokretanje) meteor, područje visokog atmosferskog tlaka; naziv po tome što se upodručju visokog tlaka javljaju meteorološke pojave suprotne onima u područjuniskog tlaka (ciklona)  
anticipacija (lat. anticipatioprimanje unaprijed) uzimanjeunaprijed, predujam na robu; stvaranje sudaili dobivanje predodžbe o nečemu unaprijed; fil. po Kantu: anticipacija zamjećivanja je osnovni stav čistoga razuma; ret. pravodobno onemogućavanjeprotivnikovog prigov  
anticipando (lat.) unaprijed, uobliku predujma; prije vremena  
anticipirati (lat. anticipare)unaprijed uzeti(ili: uzimati), unaprijed primiti (ili: primati); predujmiti, predujmljivati;dobiti predodžbu ili stvoriti sud o nečemu unaprijed  
anticirkumpolarne zvijezde (grč. anti protu, lat. circum naokolo, grč. polos os) zvijezde koje kruže blizujužnog nebeskog pola, te ihstanovnici sjeverne Zemljinepolukugle ne mogu vidjeti  
antički (lat. anticus,antiquus) stari, starinski, starovremeni, drevni, starog kova; po starinskom ukusu; koji potječe iz starogvijeka,  osobito izvremena starih Grka i Rimljana; pren. rijedak  
antidaktil (grč. anti, daktylosprst) metr. v. anapest  
antidatirati (grč. anti, lat.datum) v. antedatirati  
antidemokratski (grč. anti, demokratikos) koji je protivvladavine naroda, protivdemokracije  
antidetonator (grč.lat.) sredstvo koje se dodaje pogonskim gorivima kako bi se spriječile prerane eksplozije u motorima s unutarnjim izgaranjem  
antidigeza (grč. anti, diexeimiprikazati,iznijeti) ret. prikazivanje nekog događaja ili stvari od strane protivnika, događaj ili stvarpromatrana s protivničke strane; usp. diegeza  
antidijabetik (grč. anti, diabetesšećerna bolest, diabaino prolazim) med. lijek protiv šećerne bolesti  
antidinastičan (grč. anti, dynastesvladar, vlastodržac)neprijateljski raspoložen prema vladajućem domu  
antidinici (grč. anti, dynevrtlog, okretanje) mn. med. sredstva protiv nesvjestice; antidinična sredstva  
antidizenterici (grč. anti,dysenterikos proljev, griza) mn. med. lijekovi koji služe protiv proljeva (grize)  

1 141 142 143 144 145 262