... Rječnik | ante | (lat.) prijeđi, prije;pred, i... | Rječnik stranih riječi
Unesi riječ

Domaći

ante (lat.) prijeđi, prije;pred, ispred, naprijed  
ante anno... (lat.) prije godine...  
ante Christum natum čit. ante Hristum natum (lat.)prije Kristova rođenja  
ante diem (lat.) prije vremena, prijesuđenog dana  
ante festum (lat.) prije svečanosti, tj.prerano; usp. post festum  
anteakt (lat. anteactum) prijašnje djelo, prijašnji čin  
antecedencija (lat. antecedentia)ono što prethodi, prethodnost; fil. antecedencija konzekvencija = uzrok posljedica,subjekt predikat, itd.  
antecedencije (lat. antecedentia) mn. prijašnje činjenice, prijašnji događaji ili odnosi; prijašnji život  
antecedens (lat. antecedens) prethodnik,preteča; prijašnji događaj; gram. prethodnislog  
ANTECEDENTNA DOLINA udubina usječena u otpornijim stijenama, starija od uzvišenjakoja je okružuju; 1. rijeka se usijecalaistom brzinom kojom su se izdizaleotpornije naslage kroz koje teče; 2. rijeka se usijecala u okolišu kojije mirovao.  
antecedirati (lat. antecedere) prethoditi, ići naprijed;preteći, pretjecati, nadmašiti, nadmašivati  
antecesor (lat. antecessor)prethodnik, putovoda; učitelj, prethodnik u nekom poslu ili zvanju  
anteci (grč. ant, oikos kuća) mn. zem. stanovnici pod istimpodnevnikom i na istoj udaljenosti odpolutnika, a na suprotnim Zemljinimpolutkama  
antedatirati (lat. ante, datum) umjesto današnjeg datuma staviti na pismo ili spis ranijidatum; antidatirati  
antediluvijci (lat. ante, diluvium potop) mn. pretpotopni ljudi  

1 146 147 148 149 150 262